​បកអាក្រាត លោកប៉េអ៉ឹម ហេង សុវុទ្ធី ឃុបឃិតគ្នារំលោភដីប្រជាពលរដ្ឋចាំមើលឯកឧត្តមម៉ៅធនិនហ៊ានដោះស្រាយអត់…!!

~

🔴​ បកអាក្រាត លោកប៉េអ៉ឹម ហេង សុវុទ្ធីឃុបឃិតគ្នារំលោភដីប្រជាពលរដ្ឋចាំមើលឯកឧត្តមម៉ៅធនិនហ៊ានដោះស្រាយអត់

~

~

~

~

~

~

VDO 🔴​ បកអាក្រាត លោកប៉េអ៉ឹម ហេង សុវុទ្ធីឃុបឃិតគ្នារំលោភដីប្រជាពលរដ្ឋចាំមើលឯកឧត្តមម៉ៅធនិនហ៊ានដោះស្រាយអត់

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *