ពុទ្ធោ!!អាជី ឈឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ ដេកតែលើគ្រែបែបនេះរាល់ថ្ងៃ ហើយផ្តាំទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាថាបែបនេះថា…!!

~

ពុទ្ធោ!!អាជី ឈឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ ដេកតែលើគ្រែបែបនេះរាល់ថ្ងៃ ហើយផ្តាំទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាថាបែបនេះថា…

~

~

~

~

~

~

VDO ពុទ្ធោ!!អាជី ឈឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ ដេកតែលើគ្រែបែបនេះរាល់ថ្ងៃ ហើយផ្តាំទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាថាបែបនេះថា…

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *