មិនចាំយូរ!អភិបាលខេត្កកណ្តាលឆ្លើយតបភ្លាមៗថាបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋរាយការណ៍ ថាស្នងការរង​ហួសអាយុចូលនិវត្តន៍តែ..!!

~

មិនចាំយូរ!អភិបាលខេត្កកណ្តាលឆ្លើយតបភ្លាមៗថាបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋរាយការណ៍ ថាស្នងការរង​ហួសអាយុចូលនិវត្តន៍តែ..

~

~

~

~

~

~

VDO មិនចាំយូរ!អភិបាលខេត្កកណ្តាលឆ្លើយតបភ្លាមៗថាបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋរាយការណ៍ ថាស្នងការរង​ហួសអាយុចូលនិវត្តន៍តែ..

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *