មេរៀន ឪពុកម្ដាយយំស្តាយកូនស្ទើរឆ្កួត ខំយកបន្ទះបិទបញ្ចុះកម្ដៅឲ្យកូន មានអីព្រឹកឡើងស្ទើគាំងព្រោះកូនបាន..!!

~

មេរៀន ឪពុកម្ដាយយំស្តាយកូនស្ទើរឆ្កួត ខំយកបន្ទះបិទបញ្ចុះកម្ដៅឲ្យកូន មានអីព្រឹកឡើងស្ទើគាំងព្រោះកូនបាន..

~

~

~

~

~

~

VDO មេរៀន ឪពុកម្ដាយយំស្តាយកូនស្ទើរឆ្កួត ខំយកបន្ទះបិទបញ្ចុះកម្ដៅឲ្យកូន មានអីព្រឹកឡើងស្ទើគាំងព្រោះកូនបាន..

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *