ថាមែនៗ អភិបាល​ខេត្តតាកែវ ​ផ្អាក​គម្រោង​វិនិយោគ​ផ្សារ​ ក្រោយ​ក្រុម​អាជីវករផ្ទុះការ​តវ៉ា ១ពាន់នាក់..!(មានវីដេអូ)

~

ថាមែនៗ អភិបាល​ខេត្តតាកែវ ​ផ្អាក​គម្រោង​វិនិយោគ​ផ្សារ​ ក្រោយ​ក្រុម​អាជីវករផ្ទុះការ​តវ៉ា ១ពាន់នាក់..

~

~

~

~

~

~

VDO ថាមែនៗ អភិបាល​ខេត្តតាកែវ ​ផ្អាក​គម្រោង​វិនិយោគ​ផ្សារ​ ក្រោយ​ក្រុម​អាជីវករផ្ទុះការ​តវ៉ា ១ពាន់នាក់..

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *