បន្ទាន់ក្តៅៗ ម្តងនេះលេងមែនទែនហើយ ព្រះសង្ឃ​ណា​និមន្ត​បិណ្ឌបាត​តាម​ផ្សារ​នឹង​ត្រូវ​ចាប់​ផ្សឹកភ្លាមៗ….!!

~

បន្ទាន់ក្តៅៗ ម្តងនេះលេងមែនទែនហើយ ព្រះសង្ឃ​ណា​និមន្ត​បិណ្ឌបាត​តាម​ផ្សារ​នឹង​ត្រូវ​ចាប់​ផ្សឹកភ្លាមៗ

~

~

~

~

~

~

VDO បន្ទាន់ក្តៅៗ ម្តងនេះលេងមែនទែនហើយ ព្រះសង្ឃ​ណា​និមន្ត​បិណ្ឌបាត​តាម​ផ្សារ​នឹង​ត្រូវ​ចាប់​ផ្សឹកភ្លាមៗ

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *