ពុទ្ធោអើយ! នាងត្រូវតស៊ូជិះម៉ូតូ ១៨ គីឡូម៉ែត្រ កា-ត់-ព្រៃស្ងាត់រាល់ថ្ងៃ ដើម្បីទៅរៀន….!

~

ពុទ្ធោអើយ! នាងត្រូវតស៊ូជិះម៉ូតូ ១៨ គីឡូម៉ែត្រ កា-ត់-ព្រៃស្ងាត់រាល់ថ្ងៃ ដើម្បីទៅរៀន….!

~

~

~

~

~

~

VDO ពុទ្ធោអើយ! នាងត្រូវតស៊ូជិះម៉ូតូ ១៨ គីឡូម៉ែត្រ កា-ត់-ព្រៃស្ងាត់រាល់ថ្ងៃ ដើម្បីទៅរៀន….!

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *