លួសសេង ឆ្លើយតបទៅអ្នកគាំទ្រ ឯកឧត្តម​ម៉ៅ​ធនិន​ បើមិនដោះស្រាយ ខ្ញុំនៅតែផ្សាយ

~

លួសសេង ឆ្លើយតបទៅអ្នកគាំទ្រ ឯកឧត្តម​ម៉ៅ​ធនិន​ បើមិនដោះស្រាយ ខ្ញុំនៅតែផ្សាយ

~

~

~

~

~

~

VDO លួសសេង ឆ្លើយតបទៅអ្នកគាំទ្រ ឯកឧត្តម​ម៉ៅ​ធនិន​ បើមិនដោះស្រាយ ខ្ញុំនៅតែផ្សាយ

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *